Regulamin
V Piotrkowskiego Konkursu Matematycznego
im. Anny Kaźmierczak
1.      Cel Konkursu
Celem V PKM jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów młodszych klas (I-II dla liceum, I-III dla technikum) szkół ponadgimnazjalnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu, a także rozwijanie aktywności poznawczej młodzieży poprzez kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 
2.      Forma Konkursu
Konkurs organizowany jest w dwóch rozłącznych kategoriach:
(R)– dla uczniów, którzy uczęszczają do klas profilowanych matematycznie (czyli klas mających profil np. matematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny, matematyczno-geograficzny itp.),
(P)– dla uczniów uczęszczających do innych klas, niż wymienione w kategorii (R).
 
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym-eliminacyjnym i finałowym. Każdy etap polega na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań, w warunkach kontrolowanej samodzielności.
I etap, eliminacje szkolne:
            15 zadań testowych i 4 cztery zadania otwarte (120 minut),
II etap, finał:
część I: 15 zadań testowych (90 minut),
część II: 5 zadań otwartych (120 minut)
Między pierwszą i drugą częścią zawodów finałowych przewidziana jest 30–minutowa przerwa.
 
3.      Uczestnicy Konkursu
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy uczeń klasy I-II liceum lub I-III technikum, zgłoszony przez macierzystą szkołę do udziału w etapie szkolnym-eliminacyjnym konkursu.
 
4.      Organizacja Konkursu
Eliminacje szkolne
Szkolny Koordynator Konkursu (SKK), który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu Konkursu na terenie macierzystej placówki, do dnia 11 kwietnia 2014 roku zgłasza uczniów do PKM. Dnia 23 kwietnia 2014 r. drogą elektroniczną otrzymuje arkusz zadań z tego etapu, zaś 24 kwietnia 2014 r. klucz odpowiedzi, na podstawie którego ocenia prace uczestników. Wyniki I etapu przesyła do dnia 8 maja 2014 r.
w kategorii (P)na adres pkmpiotrkow(at)gmail(kropka)com,
w kategoria (R)na adres pkm(at)piotrkow(kropka)pl
a prace uczestników przygotowuje do przekazania organizatorom.
Na podstawie wyników eliminacji sporządzana jest lista rankingowa.
 
Zawody finałowe
Listę finalistów każdej z kategorii V PKM tworzy 50 pierwszych osób listy rankingowej.
Lista finalistów jest automatycznie rozszerzona o osoby, które uzyskały tyle samo punktów co uczestnik, który po eliminacjach znalazł się w rankingu na miejscu o numerze 50.
Lista zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie ogłoszona w dniu 10 maja 2014 r. na stronie
http://www.pkm.piotrkow.pl/.
Lista rankingowa wyników zawodów finałowych sporządzana jest na podstawie iloczynu wyników uzyskanych przez finalistę w obu częściach zawodów finałowych.
Listę laureatów i wyróżnionychkażdej kategorii V PKM tworzy 20 pierwszych osób na liście rankingowej etapu finałowego.
Lista laureatów i wyróżnionych jest automatycznie rozszerzona o osoby, które uzyskały tę samą liczbę punktów, co uczestnik, który po zawodach półfinałowych znalazł się w rankingu na miejscu o numerze 20.
Lista osób wyróżnionych laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona w dniu 3 czerwca 2014 r. na stronie
http://www.pkm.piotrkow.pl/.
 
5.      Zakres programowy konkursu
Podczas etapu szkolnego-eliminacyjnego obowiązują standardy wymagań egzaminacyjnych (klasyfikacja według Podstawy programowej kształcenia ogólnego, Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.bc.ore.edu.pl:229,
Podstawa programowa – matematyka – liceum, strony 41 – 51):
 
KATEGORIA (P)
DZIAŁ
POZIOM PODSTAWOWY
POZIOM ROZSZERZONY
1)         liczby rzeczywiste
od 1) do 9)
2)         wyrażenia algebraiczne
1)
3)         równania i nierówności
od 1) do 8)
4)         funkcje
od 1) do l3)
5)         ciągi
od 1) do 4)
6)         trygonometria
od 1) do 5)
7)         planimetria
od 1) do 4)
8)         geometria na płaszcz. kartezj.
od 1) do 7)
9)         stereometria
od 1) do 6)
­–
 
KATEGORIA (R)
DZIAŁ
POZIOM PODSTAWOWY
POZIOM ROZSZERZONY
1)      liczby rzeczywiste
od 1) do 9)
od 1) do 2)
2)         wyrażenia algebraiczne
1)
od 1) do 6)
3)         równania i nierówności
od 1) do 8)
od 1) do 9)
4)         funkcje
od 1) do l3)
od 1) do 4)
5)         ciągi
od 1) do 4)
od 1) do 3)
6)         trygonometria
od 1) do 5)
od 1) do 6)
7)         planimetria
od 1) do 4)
od 1) do 5)
8)         geometria na płaszcz. kartezj.
od 1) do 7)
od 1) do 8)
9)         stereometria
od 1) do 6)
od 1) do 2)
 
Podczas etapu finałowego w kategorii (R) obowiązują dodatkowo następujące standardy wymagań egzaminacyjnych:
DZIAŁ
POZIOM PODSTAWOWY
POZIOM ROZSZERZONY
10)   Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
od 1) do 3)
od 1) do 3)
 
6.      Terminarz V PKM
Etap I (eliminacje szkolne) dla obu kategorii odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00,
w macierzystej szkole uczestnika. Termin i godzina nie mogą zostać zmienione.
 
Etap II (finał) odbędzie się 22 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00
- kategoria (P):
w ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb.
ul. Dmowskiego 38
- kategoria (R):
w I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.
Al. M. Kopernika 1
 
Każdy uczestnik może podczas zawodów korzystać z „Zestawu wybranych wzorów matematycznych” (http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Matematyka-Wybrane-wzory-matematyczne.pdf) oraz „Uzupełnienia zestawu wybranych wzorów matematycznych” (http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Matematyka-Uzupelnienie-zestawu-wzorow.pdf)
Używanie kalkulatorów oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zawodów nie jest dozwolone
 
7.      Ogłoszenie wyników V PKM i wręczenie nagród
Uroczystość ogłoszenia wyników V Piotrkowskiego Konkursu Matematycznego im. Anny Kaźmierczak odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00, w I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb., Al. M. Kopernika 1.
W trakcie tej uroczystości laureaci i wyróżnieni w V PKM otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 
Więcej informacji nt. PKM znajduje się na stronie http://www.pkm.piotrkow.pl/